Поздравления к рамке с деньгами

Поздравления к рамке с деньгами 794


Поздравления к рамке с деньгами

� � ������� � ��� ����������� �������� ������ �� ������ �������

�������

������� ������� ����� ���������� �� ���� �������� ���������, �� ������ ���������, ������ ���� �� ��������� ���������.

������� ��������

��� ����� ����������� �������, ������, �������� �������� (��� ��������) .

�����

���������� �������, � ���� ������������ ����, ����� �������� ������ ����� ���������� ������� �����. �� ���� ��� ����� �������� �����, ���������� � �������, � ������������� � ����� ������ ������. ��� ����� ����������� �������� ���������� ����� (�� ������� �������) , �������� ������ (��������, �������������) , ����� � ����� ���������.

��� ����������� �������� ������ �� ������ �������

������-�������

��� � ������� ������ �������� �����, � ������� ������ ��������� �������. ��� ��� ����� �������� ����� �������� ����� ����, ������� ������� �� ����� �������� ������� � �������. ��� ����� ����� ��������� ����������� ������-������� � ��������� ���������� ������. ������ ������� ������ ������ � ���������������� ������-���������� � �������. ��������: �������� ����!
�� ������� ���� �� ������������ �������� �����. ������� ���� ������� � �������, ����� ��������� ���� ������ ��������!� ����� ����� ��������� ��� ������� ������� � �������� ����� �������, ����� �� ���� �����, ��� ���� ���������. ������ ������ �����, ����������� �������� ����������, ��� ���� ������ �� ����� ������ ������ ���, �� � ��� �� ������ � �� ������������.

�������

�������� �������� ������, ����� �� ����� ������ �������� �������� �� ���� �������� ������������ ������ ������. �� ���� ���� ������ �� ������ �������� ��������, ������� ����� �� ������� ��������, � �����, ��� �������� �� ��������.

������� ����� ����������� ������� ����� ������� ����� ����������� � ��������������. ��������� ���� � ������ ������� ���������, ������� ����� ��������� ������ ������ � ����. ���� ���������� ���������, �� ����� ��������� ��� ��������������.

��� ����� �������� ������� ������� �� ���� ��������? ���������� ��� ��������� ��������. � ���� ������ ��� ��������� ��������� �������� ��������� � ������� �����.

�����: http://banquettes.ru/prazdniki/den-rozhdeniya/podarki-dr/pochemu-nelzya-nozhi-otkuda-poyavilas-primeta.html - �����������, ������ ������ ������ ����.

�������� �������������:

������ �������

����� ������� � ��� � ������� �������. � ������������ ������ ������������� �������� � ���������. ������ ���� �������� ����������� ����� ��������� ������� �������, ���������� ��� ���������� �������� (� ������� ������ ���� �������) .

������ �������

��� ����������. ��� ����� ����������� ������������ ������, ������� (� ������� ���������� ������� �����) � ������.

��� ����������� �������� ������ �� ������ �������

������ �������

����� ��������. ��� ����� ����� ��������� ������ � ������� �������� �����. ������ � ������ ����� � ����� �� ������� ������ �������� � ��� ������������� �������. ��� ���� ������� �������� ������� � ��������� ����� � ������ � ������, ����� � ���������� ������ � ���������� �������:

������� � ���������� ������

����� ��������, ���� � ������������ �������� ��������� �����-������ ���� � ����. ����� ��������������� ����������� ���������:

�������� ���������

� ��������� �������� ��������� ������� ����� ����� ���������� � �������� ��������� ������ �� �������, ���������� ���������. � ������� ���������� ������: � � ���������, � � �������� ���. � ����� ����� ���� ������������
����� �������� ���� ����� ����!

��� ����������� �������� ������ �� ������ �������

�������

���������� ������� � �������, ����������� ��������������� � ������������� ��������. ������� ����� ����������� ��������������: ��� ����� ����������� ������� � ���� �������, ��� ��� �� �������� �������. ��� ��� ������ � ��� ���� �������,

����� �� ������� ����, �, �������, ��������� ��� �� ���!

�������

����������� �������� ����� ���� ����� ������������ �������. ��� ����� ����� ������ �����-������ �������� � ��������� (��������, �������) , ������� ���� ������� � ��������� ������: ���� ��� ���� ��������� ��������. � ��������� ������� � �������� �����!

���� � ��� ��� ������� ������ �� ��������� � ������ ����� ������ �������, ��� �� �� ������ �����������, ��� ���������� ����������, �� ����������� ������. ����� ������ ������� ��������������� � ����������� �� �����������.

2 Responses


��� ����� ����� ����� ��������� �������, ���, ���������� ���������� �������, �������� �������� ��� ���������. ����� �������� ��� ������, ����� ���������� ���� ������������ ���������� �� ������-������ ���� ��������.

��� ����������� �������� ������

���������� ��������

�������� ������ ���������� �������� � ��������� ���� ��������, ��������, ���� � ���� ������, ��� �������� ���������� ��������, ������ ������� ����� ��������� �������. �� �������� � �������� ����� �������� �����-������ ������������, ����� ����� � ��������.

��������� ���

��������� � ����������� �������� ������ ����� � ������� ���������� ����. ��� ��� ����� �����: ������� ��������� ���, �������� ������ �����, ������ ��� ���������. ������ ����� ����� ������� � ��������, ��� ����� ������ �� �������� � �����.

���������� ��������

������� ������ �������� ������ � �������� �� � ��������� ���������� ��������, ���������� ������������ ������� ��� ��������. ��������� ������� � �������!
��� ������ �� ����������� ������ ������������ � ����� �� ������� ������, ����� ������� ����� ������� �������� �����. ��������� ����� ��� ��� ����������!
������� �������� � ������ �������, ������ �������, ������� � ��������� � ������ ������� �����!
������ ������ �� �����, ��� ����������� �������� ������ �� ������. ���� ������ ����� ������� � ������������ ����������� ����� - ������ �� ��. �������, ����� ��������� ������ � ������� � ������� �������� ���� ������������.

����������� ������� ���

������������ ��� ������� ���� ������ ���� ��������� ����������, ������������� � ��������. ���� ��������� ������� ������� �� ������, ��� ����������� �������� ������ �� ������ �������? ������ � ����� �������������� ��������:

���� �� ��� �����

���������� ��������� �������. ����� �������� ����������� �������� � ��������� � �� �������, ��� ����������� �������� ������ �� ������. ������� �� ����� �������� ������ ������, ������� ��� ��������� ����� ����������.

������ � ������� ������� �������� ��������, ���������, ���������� ������� � ���������. ���������� ������������� ����� ������������ ������� � ������ �������� �������� ��������, ������ �������. ���������� � ������� ���������-������������ ����� ����������.

����� ������� � ������� � ������. ������ ����� ������ � �������� �� �� ��������, � ��������, ����� ������� � ���������� �������. ������ ������� ���������� ���� � ��������� ��� ������ - ���� ��������� - ������ ��������� �����!� �������� ���� - ������� �����.

��������� ��������� ���������� ����, ������� � ����������� ����� ������ ������ ������� � �������� ���� ������� �������. ��������� ������������ � ������� ������� ����� �������: �� ��� ��� ����, ����� ���� ����� �� �������. �������� ������� - �������� ����.

�� ����� ��������� ����� ������ ������ � ������� �� �������: ������, ����� ������ �������� � ����, ������ ����� ��� ���������� �����!�. ����� ������ ���������� ���� � ��������� ��������� ������ �� ����� ������.

������ ������� ��� ����� ������ ������ �� 5 ����� / ������-�����

������

�� ���� ������������ �� ��������� ��� �������� �������� ������. ��������� ��������� ����� ��������� �� �������������� � ����������, ����� � ����� ����, ���� ��� �������������. �� ���� ����� ����������� ���, ����� �������� �� � �������� �������� � ��������.

���� �� ������� � ������. �������� ���� �����, �������, ���� � �����!
������ ���������� ��������, ��������, � ������� �������� ��� ����������!

��� ��� ����������� �������� ������ �� ������ ������� �� �������.

����������� ������� ���

������� ������� ����� �������� � � ������. �� ������ � ����� ��������� ����, ������� ����� �� ������������. ��� ����������� �������� ������ �� ������ ����� ���������?

���� ��������� ����������� ��������.

��������� ��������

� ������� ��������� ��������� ������� ����� ���������, ��� ����������� �������� ������ �� ������ �������.

��� ����������� �������� ������ �� ������ �������

����� �������

��������� ������������ - ������������ �������, �� ������ ������ ��������� ��������. ������������ ��������� ���������� �����������, ����� ����������� �������� ������ �� ������. ����������� � ������� ����� ����� ������� � ������.

�������� ��� ��������� ����� � ����� ������� ������, ������, ���� ������ ����� ������� ����� � ������� ��������. ����� �������� ������ ���������� �������� � ��������. ���������� ���� ��������� ���, ���������, ��� ������� �������� ���� � �� ��� ����� ������ ���������.

�������� �������� �������� ��������� ��������, ������, �� ������ ������� ����� ��������� ������� � ��������. ��� ����������� �������: ������ ���������� ��������� � ��������� ����� ���������. ������ ��������� ��������� ����� � ��������� �� � ������������ ������.

���� �� ��������� ����� � ��������. ���������� ���������� �������� ���� ������� �������!

���������� ���

���������� ��������, ��� ����������� �������� ������ �� ������ � ������ �������. ����� ��������� ��������������� ���������. ����� �������� ������ � ���������, ������������� �� �������� �����, � ������� �� �������.

�� ������� �� �� ������, ������ ������� ������� � ������� ����.

����� ������.. ���������, �����������, ������� � � ������

�������: ������������ -> �������  ����������, ������ �� ��� ���� �� ��� ����������� � ���������, ����� �������� ���� ��������� �������, ��� �� ��������������� �� �������, �� � ��� �� �����, ���� ����� �������, ��� ��������, �������, ���� ��� ����� ������� ������ ��������. �, �������� �� ��� ���, ������������ ������ � ���������� ��� ����� ���-�� ��������, �����������, � ����� ���� ������� ����������, ������� ����� ������� ���������� ���������� ������� �������� ����, ����� ������ ����� �� ��� ���� ������������� ������ ��� ������.

��, �������� �� ���� ��������������, ����� ������� �������� ��������� ����������, � ������� �������� ������ �� ������� ��� ������. �� � ����������� - ������ �� �� ��� ����� ��������� ���� ����� �������? ��� ������� ����� ������� � �������� ��������� ����� - ���������.

� ��� �������, ������������ ���� ������� ����������� �������� ������� � ������ � ���, ������� ��� �����������. 1. ����� �� �������� ����������� ������ �������� ��������� �������� ��������� ������. ����� ������� ����� ������� ��� ��� ������, ��� � ��� ������.

�������� ������ � ������ �������� ����� ���: ����� ���������� ��������� ��������� �� ���� ������ � ������ � ����� �� �������� ���� �������. ����� ������� �������� � ������ �������� ������� �����. � ��� ����� ����� �������� ������ � �������� �� ������ � �������� �������.

2. ��� ����� ��������� ����� ��������� �������� ���������� �����. ���� ������� ��������� ��� ��������� ������. �������� ����� ������������ ���������� �����, �������� �� ��� �����������(������ ��� �����) , ������ ����� ������ ������. ��� ������� ������� ������ ����� ��������� �� ������, ����� ����� ����� ������������� �������. � ����� ����, ��� ����� ������ - ������ �� � ���������� ��� ���������� ����. ��� ������� ����� �������� ��� ������� �� ������ �������� � � ����� ���������� (������� ������� �� ���������� ��� �������� ���������) �������� � ������� ��� ����� �����, � ����� ���� ������� ������� � �����, ��������� � ��������, ��������, ��� �������� ������� ��� 12 �������. �� ��� � ������� ������, ��������, ��� �����-�� ���������!!!

3. ���� �� �� ��������� ����������� ����� �������� ����, �� ����������� ��� ������ ������ ����� ��������, ��� � ��� �����. ������� ������������� �������� ����� ����� ��� ����� ���������� ����� �� �����. ��� ����� ������� ������� ����� �������� � ������ ������ �� �����.

� ����
�� ��� � ������������� ��������, �� ����������
��� ������� ������ ������ ������������.
��������� ��� �����: �������, � �������������, ��������� ���,
������� ����� � ������� �� ���!

����� �������� �������, ������ �����,
����� ����� �������� � ���� �������, 4. ����������� ����� ��������� � ��������, � �������������� �� ��� ��������. ������� ����� �������� ����� ������� �� ������� � ���, ��� ������ � ��� ���� ����������� ���������.

� ��������� ������� - ��� ��� � ��� ���� ���������� ������, �� ���� � ���� ���� ��� ����� �������� ��������-����������. 5. ��� ���� ������������ �������: �������� ��������� ������. ��� ������ �������
��� ����������� ������� ������ (��������� �����, � ������� � ������������� ������ �������� ������������) , �����, � ���������� ������, ����������� ���������� �������� (��������, ���������, ��������� � �.�.) ����� ������ ������, ������������ � ������, � ����� ��������� ���������� ������ � ������ � ��������� � �����. ������ ������� - ��������� ����� ��������� ������, � ����� ������� ��� �������, ��������� ������. ����� �������� � ����������: ���� ����� ����, ��� ������. 6. ���� ����� �������, �� ����� ������� �������� �������.

��� ����� ����� ����-�����, ����������� �������� �� ����� �������.. �������� 1 000 000, � ��������� � �����. 7. ��� ���� ������� - ����� �������. ����� ����� ������� ��-�������.

����� ����� ��������� �������, ���������� ������� ����� � ���������� � ��� ������. ������, ����� ����������, ������� - ��������� ������ ���, ����� ������ ���� ������������ �������. ����� ��������� ������� �� ��������� ������ ��� ������� ��� ������ ������ � ����� �� ���� �������� ������� ������ � �������� �� �����. 8. ����� �������� ����� ������. ��� ����� �� ��������� ���� �������, ���������� �� ��� �������� ������ ������� $ ��� ������ ��������.

����� ��������� �������� � ����� �� �������, ��� ���� ������ ������� �� ������ ����� �� ���.. ���� �������� ����. 9. ��� ����� ��� ��� ���� ������� ��������� � ��������, ��������������, �������� � �.�. ������� �������� ����� �������: ��������
��������� ������, � �� ������ ��� ������, �� ���������� ���������������, ���������� �������� �������.

��� ����������� ����� ������� ����� ��������, �������
��������� (����������� ������� ���������� �� ����� ���������� ������) . 10. ���� ��� �������� �� ������ ������ ������� ��� � �������� �������� �������� ������ ��� ���������� �����. ��� ����� �������� ������, ����� ��� ������� �������. �������� �� ������� � ��������, �� ������� ������� (�����) ������ ������ ��������� � ��������. 11. �������� ��������� - ���� ������������� �������.

��� ������ �������
��� ����������� ��������� ���� � 2 ����� ������. � ���� ���������� �������� � ����������� ���� �� ������, � �� ������ ������ ������������� ���������� ���� ��������. ������� �� ������� - ������ �� ��� ������ �� ���������� ������ � ������� �� ������� ��� ��� �������, � ��� � ����������� � ��������. 12.

��� ���� ����� ��� ��������� - ���� ������ � ���� ��������. � �������� ������������ �������� - ����� ������ ���� � ��������. �������� ����, ������ ���� ������ ������� �������� � ������������.

������ �������, ������ ���������� ������������������ ����� ����. �����������, ��� ������� ���� ��� ������� ������� � ������ ������ ����� ����� �������� ��� �������� ������. 13. ���� ��� ��� ���������� �������-�����.

� �����, ���� �� ��� ������ ���, ��� ��������� ������� ������������� �� �����-���� �������, ������� ������� ��� ������������ ������. � ����� ���� ��������� ���������. ����
�� ����� � ����� ��������� ��� ������ ������ ��������� ������������, �� ����� ���������������� � ����. ���������� �� ������� �������, ������� ��������� ������ ������, ��������� ���� ������� �� ���������� ����������, � ����� ������ ��������� � ������ ������� �������. ������ ���� ���� �� ������ ������ ��������� ������� �������� �����.

���� �� ���������������� � ������� ������� �� ���������, ���� ����� ������� - �������� ���-��, ���������� �������� �������. ��������, ���� ��������� ������� � ���������� ������ - �������� ������� ����������� ������� � ����������� � ��� ������, ��� ������������ - ����� ���������� � ���������� �������, ��� ������������� ����� - � ��������� �� �����.

���� �� �� ����� �� ������� - �� ����� ����������� ������ �� �������, ��� ������ ������ � ����� ���� ��� �����������. 14. ����� �� ������������ �������� ����� ����� ��� ����� ����� � ��������.

� ���� ������� ����� ��������� �������� ���
�����-����, �� ����� ���������� ��� ������ (����� � �������) � �������� � �����. 15. ����� �������� ����� � �����. ��� ����� ������ ���������� � �����, ������������ � ����������� �� �������: � ��� � ���� ����� ���� � �����.

16. ����������� ����� �������� �� �����. ��� ����� ������� �������� ��������� ���������, � ��� ����� - ��������� ���������� ��� ����������. �������� ��������, ���������� ���� ��������� ��������� � ����� (�������� ����������) � �����������.
�������� �������� ����� ���� �������� �����. 17. ����� ������ ���� �� ������� ����� ������ ���������� � ���� �������-������� ��� ������� ��� ����� ������������� �������� ������. 18. ��� ���������� ����� ������� ������� � ���������.

��� ����� ����� ������ ������� � �������, ��������� ����������� ��, �������� ������ ������, � ��������� �������. ������� - �� �������� ���������, ��� �������� � ���������!!! 19. "���������": ����� ������ ������� �� ����� �������, � �������� ��������� � �� �������: ������� �� ����� ���� ������������,
������� �� ��, ��� ������� �������.

��������� ������ �� ���������� �����,
��������� � ��� � ���������� �����,
������� - �� ��� (������ ���� ����-���� ������� � ������) ,
������� ������� ���� ��� �������,
������� ���� �� ����� �� "�������",
� ��� ������� �� ����� �� ���� - ��� ������ ������ � ����� �� "�������",
� ���������, ��� ����
���������
������-�� ������� �� ���� �� "����-������",
������� �� ������� � �������� �������,
������� �� ��, ���� ������� � ��������,
� ��� �� ��, ���� �������� � ������,
������� �� ���� ���������� ������
������� �� ��, ��� �� ������ �� �����!!
20. �������� �������������� ������ �������, � �������� ����� ����� ������� �������!
�� ����� ������������� �������� ������ � ��������� ��� ����� (��������� ����� �����) �� �������: �������_______________________!!!
�� ������� ������� ����� ���������� � ���� ��������� �������������,
� ����� � ����� � ����������� �����
��
���������� � ���� ��� ����� ��������� �����
��������� �������, � ��� ��������,
� ���� ������ ��������� �����������,
�� "�������" ����� �������� �������.

���������� ������� ������ ������!
����, �� ��������� ���� ������! 20.

� �������, ����� �������� ������/����� ������
����� ����������, ���������� �����, �������� ������/�����, ��������� ����������������. ������ ������������� ��������� ��������� ������ � ���������� � ������������ �������� ������. ����� ������� ���������� �� �������: ����� ������ (�������) �� ���������,
�������� ������� ��������� ������.

��� ������� �������� ������ �� ���� �������� ������� ��� �������������?

���� ����� �� ���������� ������� ��� ����� �������, ������ - ������ �������. �� ��������� �������� � ��������� ������� ���� �� ����� ������� �������������� ���������.

�� ������, ��� ������� �������� ������ �� ���� ��������, ����� ������� ������� ������� � ������ ����������? ��� ������� �������� �� ����� ��������, �������� ������� � ������������ ����������!

1. �������� �����

���� �� ������ ������ � ���� - ����� ������, ���� ������������ � �������� �����. �� ������ ��� �������� ����������� ��������� � ���������� �� �������� ���������, ����� ��������� �������� ������� ����������!
��� ����������� ����, ������, ���������� ����� ��� ����� ��������. ����������� ������ � ������ �����, ��������� ��������� ����-�������. �� �������� ���������������� ����������, ����� �� ���� ������ �������� ������������ �����!

���� ����������� ���� ����� ������, ������� ������ ������ � ��������� ������� ����, � ������ ��������� �������� ������ ������ ���� ������!
��� ����������� ������� ����� ������ ���� �����.

2. ����� � �����

� �� ������, ��� ������� �������� �����? ������ �� ���� �������� ����� ����� ������ ����� � ������� ����-�� ������������� �������� - ����, �������� ��� ����� � ������������.

����� ��������� �������� ����� � �����, �������/���������� ������ ��� ����������� �����, � ����� ������� �������� ��������� ���������� ���������� ������������ �����. ����� ���� �� ����� ��������, �� ��������� ���������� ������ �������. ��� ���� ��������� - ��������� �����������, ������ � �����������.

3. ����

������ � ��������� ������� ��� � �������� � ���������������. ������������� ��������� ������������ ������ ��������.

��� ������� ����� �������� ������ ������������ �������, ����������� ������� � ������, ��� ���������� - ������� ������ � ���������, ��� ������ - ������� �� ������� ������. ���� ��������� �������� �� �������, ����� �������� ���������� ������������ ����� � ������ �������� ����� ��������.

4. � ��������

��� �� ������� � ����� �����?!
��� ����� � ��������, ������� ������������ ���� ������������ �������������? ������ ��������� ����� � ������� ����� �������� ����� ������� � �����������, � ��� ������ ����� - ������. ������ ��������� �������� ����� ���� �������� - ������������� �������� ������ � ������������ � ���������� ��������. ������, ����������� ������ ����� �������� ���������� ����������, ������������ ��� ������� ���� �� ������, ���� �� ������� ��� �������� ��������� ���������� ������, ������-������, ����� �����
����
������� � �.�.

��� ������� �������� ������. ������ ������������

5. �������� ����������

�������� ����������, ��� ������� �������� ������ �� ������ �������, ������� ����� �����. �������� ����� �� �������!
� ���� ���� ������� ������-������� �� ������������ ������� �� ������. ��������
��, � ������ �������� �������������, ���������� ������, ���������� �� �������� ��� ��������� ��� �� ��������� �� ����������� ������������� ������.

����� �������� ������, ������� ���������� ������, �������, ������� � ������ ��������������, ������� ������� ������� ���� � �������� ������, ���������� ����������� ������������� ������. ������ � �������
�������� ������ - ��� ���� ���������� ���������� �� �������.

����� �������� �������� ��������� �������� ������ (��������� ��������) ��� ������� �� ������� �������� �������� �������. ����� ���������� �������, ���������, �����, �����������, ������� � ����� ������ ������� � ���������� ���������� ��������.

6. ���������������� �����

�������� �������� � ������������ ������� ��� ��� ������, ���������� ������� ������� ��� �������� ����� �� ����� ���������� - � ������������ ������� �����!
������ ����� �������� ������ � ��������������� ���������� � ������������: ��������, ����� ��� �����, ������-������� � ���������� �����������, �������� ����-����, �������� � ������. ������� ������� ������ ������, � ������� ��������� �� ������.

7. ����� � �������

����������� ������, ��� ������� �������� �� ���� �������� �� ������ ������, �� ����������� �� ��������� - ���������� ����������. �������� �����, ��������� ���������, ���������, ���������� � ������ ������� - ����� �������. ���� ����������� �� ������� �� ���� (� ��������-��������� ������ ����� ������� �����) � ������������� (����� ���-�� ������, ���������� �� ��������� ����� ��� �������� ��������) . �� �������� ��������� ���������� � ����������� ������� � ������� �����������! ���� ������� ����� ����� 9: ������� � ���� ��������� ������� ������ � ����������� �������?��� ��� � ���� ������ ������ ��� ����� ������ �������� ������, ��������� ��� ����� ���� ����� �����, ��...
�� ����� � ������ ����� �������� ���������: "����� � ���� ����� ������� 5 ����� �� ����������
���
��������" ��� "������ �������� � ��������� ��� ������� 10 �����
������" � ��� �����
��� ����� �������� �����������. "� ���� 10... ������ ����?" "10 �������� ���������� ���, ��� ���� � ����� ������� �������� ���������) ) "� ��� ����� ���� ������� ����� ����� 10: �����������, "Cold Cash" - �������� "��������". ������������ ��� ��������� ����� �������� ������, �������������� ������������ � ����� ����) ) (�������������� ��������� ������ � �����!) ���� ������� ����� ���������� ���� �� ����, � �� �� �������� ���: "������� � �������� �������� �� ��, ��� ���� ������������� ����� � �����"� �� �� ��� ���������?

���� ������� ����� ����� 11: ����� ������ � �������-��������. ������ ������� ���������: �� ����� � ��� �������. � � ��� ����� ���������) ) ������� - �� ��������, ����������� ���� � ������ �� ���� ������� ����� �������� �������, ������ - �� �� ��� �������� ������� � ������������ � ��� ����� - �������� � google ��������� "pig vector silhouette" � �������� ������������� ������ - ��������� �� � ������������ - ������ ����� - �������� ����, ������ ��� ����� ��������� ����� - �������� � ����� �� ��������� �������� - ��� ������� �������� ��� - ������� ��� ������� � ����������� �� ����
�������� ������ ������� �� ������ �������� �������� �� ������� �������� ������. � �������, ��� �������, �� ��� ����. �������� ���� ������ �� �������. �� �� ���� ����� - ������� ��������: ������ ������ �� �������, � ������� ������� ���� ����� �������� ������ � ��������� �������� ����� �� ������� � ������ �������� ����� ������������� � �������� ������� �� ������ �����. �������� ������ ����� � �������� ��������, ������ � ��������.

�� ����� ������� �� ������ ����� �������� ���������� ��������, ��������� � ������. ��� ��� ������� �� ������ ���������: ����� ������� �� ������ ������ ����� �����, �������� � �������� ���� ������ � �� ��������� ������� ���������� ��������.

���� ��������� ��������� ����������, ��, ��� ���������, ��� ����� - �� �������� � ����� �� �����!
�������� �� ������ ����� �������������
����������!
������ � ����� ���� �����, �� ��� ������ - ��� ����� � ���������.

��� ������ ��������� ������� �������: ������ �������� �� �������: ����� �� � �������
���� �������, �� ��� ���
��� �� �������!
�� ������ �
����
��������
��� ���������� ��������!� ������ ���� ������������� ���������� �� �������: ������� ���
�� �� �������� - ���� � ������ ���������, ���� ������� ����� ���, ������� ������ ���!� ����� ���� ������ � ��������� ������, �� ��������, ����� �� ����� ���������� � ������ ������������. � ���� �� �� ��� ��� ������ ���� - �������� ����� �� ���� ����!
�� ��������!
������� � ������� �������� �������� � ���������� - ��� ������������ �������, � ������� �����-���������
�������!!!
�����
���������� ������ �� ����� ��� ��������� ������ ����� �������� �������� � ����� ������ � ��� ���������� ���� �����. ��������� �������� �� �������: �������� ��
���������� ����� ������ � �������� �� �������� � �������, � �� ������ ��������!� ������� � �������, ����������� �������� ��� �� �������� ����������� � ��������. ����� �������� �� �������: ��� �������, ������-����� � ������ ���� ������: ���� �� ������������� - �����
��� �� ��������!�������� � ��������, �����������, ������� � ��� ����� �������� ����������� � ��������.

������� �� ������

�� �������: ��� � �������� ��� ������� - ��� ���� �� ��������,
��� ���
��� �� ������� ���������� � ����������. ����� ���� ������
��� � �����, ��� ���������� �������, � ��������� ���� ��������, ���� �������� ����������!� ������� � ������������ ���� ������, ��������� � �.�. � ������ �� ��� �����������. �� �����������, ���� ������ �������� ����, �� ����� ����� ����������, ���� �� ���: ��� �������, �����, ��������� � ��� ���� �� �������� ������� �������� �� �������: ��� ������ ���������� ����� ���������� �����!
� ����������� �� ���� ���� ������ ������ ���!� ������� �������������� ���� � �������. ������� ��������: ��� ������ � ���������, �� ��������� ���� ���� � ��������� �������� - �� �� ������ �� �����!� ��������������� ������� - ������� � ��������.

������ ������� ��������� �� �������: ��� �������� ����� � �� ��� �� ������� �� �� ��� �� ��� ������, ������ ����� ��� ����!� ������� ���� ��������������. ��� �������� ����� ���������� �����������!!!
�� ������������ � ���� ����������, �� �� ������ ������ ��� �������!
������� ����� ������: ����� ����� ���� ��������, �� �� ���� ������ �������� ������� ��������� � ���� �� �����!�. � �������� � �������� ������ � ����� ����� ����� ����� �����.

�� �������������� ������������ ��������� ����� ����������� ���������� ����, ��� ������� ���
���������� (���� ���, ��� �� ���� �������������� �� ������) � �����: �� �� �������� ��� ��������, ��� ������� �� ����� � �����!
���� �� ������� � �� ������� ��� ���� ������ � ������!�

������� �� ������

����� ������� ����, ������� �� ������ �������������� �� ������ �� ��� ��� ���� ��������, �������� ����� ������. ������������ �����
���������� ����� � ��� ������� ���������, ������� ������ � ������ �� ���� ������ ������, � ����� ��� ��������� �������� ��������� �� �������� ����� �� ����� ���������� ������!
�������, ��� ��������� ������, �� ���� ����� ���������!
������ ����� ��
����� ������� � ����������� � ���������� �������� ����������� ���� ����������� ������ �����!
�������
��� email �����, ����� ����������� �� ����� ������ � �����:

Related posts:

Фото Поздравления к рамке с деньгами


Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами
Поздравления к рамке с деньгами

Похожие новости:


Поздравления к рамке с деньгами 490

Поздравления к рамке с деньгами 163

Поздравления к рамке с деньгами 66

Поздравления к рамке с деньгами 62

Поздравления к рамке с деньгами 96

Поздравления к рамке с деньгами 552

Поздравления к рамке с деньгами 678

Поздравления к рамке с деньгами 529

Поздравления к рамке с деньгами 284

Поздравления к рамке с деньгами 336

Поздравления к рамке с деньгами 198

Поздравления к рамке с деньгами 102

Поздравления к рамке с деньгами 879

Поздравления к рамке с деньгами 190

Поздравления к рамке с деньгами 242

Открытка хорошего рабочего дняКак можно сделать дубликат трудовой книжкиПовышенная или пониженная кислотность в желудке в домашних условияхКороткие поздравления бабушке с днем рождения от внуков трогательныеЭкран для рыбалки как его сделатьСхема вязания свитеров на размер 50Поздравления на успенье святой богородицыСделать место для кошки своими рукамиПосле того как сделала татуКак сделать чтоб тебя все хотелиКуклы обереги для ребенка своими рукамиКак сделать телефон liveОбшивка фронтонов своими рукамиПоздравление с годовщиной для мужа по смсКрасивые поздравления мужу на день рождения смс

Читать далее:

  • Арт фото в подарок
  • Поздравление на свадьбу от папы невесте в прозе
  • Когда лучше всего сажать крыжовник
  • Как сделать временную прописку ребенка для школы
  • Как приготовить вареники в домашних условиях рецепт